Juridische informatie

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als L.C.E.N., brengen wij de volgende informatie onder de aandacht van de gebruikers en bezoekers van de site diamant-strass-dmc.com:

1. Juridische informatie

De eigenaar, maker van de site en verantwoordelijk voor de publicatie is DPL Web, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 570 rue de Solesmes 59213 Vendegies-sur-Écaillon (Frankrijk), SIRET nummer 50778378500052 en RCS Douai nummer A 507 783 785. Het e-mailadres van de diamant-strass-dmc.com website is [email protected] .

De host van de website is: OVH, met als adres 2 Rue Kellermann 59100 Roubaix.

2. Presentatie en beginsel

Wordt hierna aangeduid: Gebruiker, iedere internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde site: diamant-strass-dmc.com.

De site diamant-strass-dmc.com verzamelt een geheel van diensten, in de staat, ter beschikking gesteld van de gebruikers. Het is hier gespecificeerd dat deze laatste hoffelijk moet blijven en te goeder trouw zowel tegenover de andere gebruikers als tegenover de webmaster van de site diamant-strass-dmc.com.

De site diamant-strass-dmc.com wordt regelmatig bijgewerkt door DPL Web, die zich inspant om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken (onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds de publicatie ervan), maar kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op haar site verspreide informatie niet garanderen, noch door haarzelf, noch door derden die haar deze informatie verstrekken. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij deze informatie (die indicatief en niet-exhaustief is en gewijzigd kan worden) onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid gebruikt.

3. Toegankelijkheid

De site diamant-strass-dmc.com is in principe toegankelijk voor de gebruikers 24/24u, 7/7d, behalve onderbreking, geprogrammeerd of niet, voor de behoeften voor het onderhoud of in geval van absolute noodzaak. In geval van onmogelijkheid van toegang tot de dienst, verbindt diamant-strass-dmc.com zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang tot de dienst te herstellen en zal zij zich inspannen om de data en uren van de interventie vooraf aan de gebruikers mee te delen. Slechts onderworpen aan een middelenverbintenis, kan diamant-strass-dmc.com niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit een onbeschikbaarheid van de dienst.

4. Intellectueel eigendom

DPL Web is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, zowel op de structuur als op de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden en software.
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de site diamant-strass-dmc.com, representatie, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van een van deze elementen, ongeacht het gebruikte middel of procédé, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van DPL Web, eigenaar, per e-mail ([email protected]). Zo niet, dan wordt zij beschouwd als een inbreuk en kan zij worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété intellectuelle.

5. Hyperlinks

De site diamant-strass-dmc.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie…) die met toestemming vanDPL Web zijn opgezet. Zij heeft echter niet de mogelijkheid om de volledige inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en wijst derhalve alle verantwoordelijkheid af voor de mogelijke risico’s van illegale inhoud.

6. Bescherming van eigendom en personen – beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de diamant-strass-dmc.com site verzamelt DPL Web alleen persoonlijke informatie (in overeenstemming met artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 06 januari 1978) met betrekking tot de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die door de diamant-strass-dmc.com site worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. Het is dan aan de gebruiker van de site diamant-strass-dmc.com de verplichting of niet om deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet van de hem betreffende persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek per e-mail naar diamant-strass-dmc.com ([email protected]).

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site diamant-strass-dmc.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, opgeleverd of verkocht op een ongespecificeerde steun met derden. Alleen de hypothese van de aankoop van de diamant-strass-dmc.com site en zijn rechten machtigt DPL Web om de genoemde informatie door te geven aan de uiteindelijke koper die op zijn beurt gebonden is aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de diamant-strass-dmc.com site.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.