Πολιτική απορρήτου

Διαχείριση τραπεζικών δεδομένων

Το Diamant-Strass-DMC.com, που δημοσιεύεται από την DPL Web, δεν αποθηκεύει ούτε συλλέγει τον αριθμό πιστωτικής κάρτας που εισάγει ο χρήστης και δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Τα τελευταία διαβιβάζονται με ασφαλή και κρυπτογραφημένο τρόπο από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που έχει εξουσιοδοτήσει η Diamant-Strass-DMC.com: Stripe εάν ο αγοραστής έχει επιλέξει την επιλογή “Πληρωμή με πιστωτική κάρτα” και PayPal εάν ο αγοραστής έχει επιλέξει την επιλογή “Πληρωμή μέσω PayPal”.

Μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή, οι εν λόγω πάροχοι πληρωμών ενημερώνουν την Diamant-Strass-DMC.com για την επιτυχία ή την αποτυχία της πληρωμής και δεν αποκαλύπτουν καμία άλλη πληροφορία. Αυτές οι πλατφόρμες είναι οι πιο διαδεδομένες που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους των εμπόρων και εγγυώνται ασφαλείς συναλλαγές, καθώς και την αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζικά δεδομένα από οποιονδήποτε σε περίπτωση παραβίασης του δικτυακού τόπου Diamant-Strass-DMC.com, δεδομένου ότι δεν αποθηκεύει τραπεζικά δεδομένα.

Διαχείριση άλλων προσωπικών δεδομένων

Καμία προσωπική πληροφορία του χρήστη του ιστότοπου Diamant-Strass-DMC.com δεν δημοσιεύεται χωρίς τη γνώση του χρήστη, δεν ανταλλάσσεται, δεν μεταβιβάζεται, δεν παραχωρείται ή πωλείται σε οποιοδήποτε μέσο σε τρίτους. Μόνο η ανάληψη της αγοράς του ιστότοπου Diamant-Strass-DMC.com και των δικαιωμάτων του εξουσιοδοτεί την DLP Web, εκδότη του ιστότοπου Diamant-Strass-DMC.com, να διαβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες στον ενδεχόμενο αγοραστή, ο οποίος με τη σειρά του θα δεσμεύεται από την ίδια υποχρέωση διατήρησης και τροποποίησης των δεδομένων σε σχέση με τον χρήστη του ιστότοπου Diamant-Strass-DMC.com.

Στη Γαλλία, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται από τον νόμο αριθ. 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τον νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, το άρθρο L. 226-13 του Ποινικού Κώδικα και την ευρωπαϊκή οδηγία της 24ης Οκτωβρίου 1995.

Στον ιστότοπο Diamant-Strass-DMC.com, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τα δεδομένα που αφορούν τον χρήστη συλλέγονται μόνο για τους σκοπούς της υπηρεσίας που προσφέρει ο ιστότοπος, δηλαδή την επεξεργασία των παραγγελιών. Ο χρήστης παρέχει τις πληροφορίες αυτές με πλήρη γνώση των γεγονότων, ιδίως όταν τις εισάγει ο ίδιος. Ο χρήστης του ιστότοπου Diamant-Strass-DMC.com ενημερώνεται στη συνέχεια εάν υποχρεούται ή όχι να παράσχει αυτές τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και επόμενα του νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την τεχνολογία της πληροφορίας, τα αρχεία και τις ελευθερίες, όλοι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης στα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν. Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, στείλτε το αίτημά σας στην Diamant-Strass-DMC.com μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου της 1ης Ιουλίου 1998 για τη μεταφορά της οδηγίας 96/9 της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.