Νομικές πληροφορίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-III και 19 του νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, γνωστού ως L.C.E.N., θέτουμε υπόψη των χρηστών και επισκεπτών του ιστότοπου diamant-strass-dmc.com τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Νομικές πληροφορίες

Ιδιοκτήτης, δημιουργός του ιστότοπου και υπεύθυνος για τη δημοσίευση είναι η DPL Web, με έδρα 570 rue de Solesmes 59213 Vendegies-sur-Écaillon (Γαλλία), αριθμός SIRET 50778378500052 και αριθμός RCS Douai A 507 783 785. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου diamant-strass-dmc.com είναι [email protected] .

Ο οικοδεσπότης της ιστοσελίδας είναι η OVH, η διεύθυνση της οποίας είναι 2 Rue Kellermann 59100 Roubaix.

2. Παρουσίαση και αρχή

Αναφέρεται στη συνέχεια: χρήστης, κάθε χρήστης του Διαδικτύου που συνδέεται και χρησιμοποιεί την προαναφερθείσα ιστοσελίδα: diamant-strass-dmc.com.

Ο ιστότοπος diamant-strass-dmc.com συγκεντρώνει ένα σύνολο υπηρεσιών, στο κράτος, που τίθενται στη διάθεση των χρηστών. Διευκρινίζεται εδώ ότι οι τελευταίοι πρέπει να παραμένουν ευγενικοί και να επιδεικνύουν καλή πίστη τόσο προς τους άλλους χρήστες όσο και προς τον διαχειριστή της ιστοσελίδας diamant-strass-dmc.com.

Ο δικτυακός τόπος diamant-strass-dmc.com ενημερώνεται τακτικά από την DPL Web, η οποία προσπαθεί να παρέχει τις ακριβέστερες δυνατές πληροφορίες (με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που έχουν γίνει από τότε που τέθηκε σε λειτουργία), αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των πληροφοριών που διαδίδονται στον δικτυακό τόπο της, είτε πρόκειται για δική της ενέργεια είτε για ενέργεια τρίτων συνεργατών που της παρέχουν αυτές τις πληροφορίες. Κατά συνέπεια, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση αυτών των πληροφοριών (οι οποίες είναι ενδεικτικές, μη εξαντλητικές και υπόκεινται σε αλλαγές).

3. Προσβασιμότητα

Ο ιστότοπος diamant-strass-dmc.com είναι κατ’ αρχήν προσβάσιμος στους χρήστες 24/24h, 7/7d, εκτός από διακοπή, προγραμματισμένη ή μη, για τις ανάγκες συντήρησής του ή σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης. Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην υπηρεσία, η diamant-strass-dmc.com δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της πρόσβασης στην υπηρεσία και θα προσπαθήσει να γνωστοποιήσει εκ των προτέρων στους χρήστες τις ημερομηνίες και τις ώρες της επέμβασης. Όντας υποκείμενη μόνο σε μια υποχρέωση μέσων, η diamant-strass-dmc.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία, ανεξαρτήτως φύσης, που προκύπτει από τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

4. Πνευματική ιδιοκτησία

Η DPL Web είναι ο αποκλειστικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή κατέχει τα δικαιώματα χρήσης όλων των στοιχείων που είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο, τόσο στη δομή όσο και στα κείμενα, τις εικόνες, τα γραφικά, τα λογότυπα, τα εικονίδια, τους ήχους και το λογισμικό.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε ολική ή μερική αναπαραγωγή του δικτυακού τόπου diamant-strass-dmc.com, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, ολική ή μερική προσαρμογή οποιουδήποτε από τα στοιχεία αυτά, ανεξάρτητα από τα μέσα ή τη διαδικασία που χρησιμοποιείται, εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη DPL Web, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]). Διαφορετικά, θα θεωρηθεί ότι συνιστά προσβολή και θα υπόκειται σε ποινική δίωξη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L.335-2 και επόμενα του Κώδικα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

5. Υπερσύνδεσμοι

Ο ιστότοπος diamant-strass-dmc.com περιέχει έναν ορισμένο αριθμό συνδέσμων υπερκειμένου προς άλλους ιστότοπους (συνεργάτες, πληροφορίες…) που έχουν δημιουργηθεί με την άδεια τηςDPL Web. Ωστόσο, δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου των ιστότοπων που επισκέπτεται με αυτόν τον τρόπο και, ως εκ τούτου, αποποιείται κάθε ευθύνη για τους πιθανούς κινδύνους παράνομου περιεχομένου.

6. Προστασία περιουσίας και προσώπων – διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Στη Γαλλία, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται από τον νόμο αριθ. 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τον νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, το άρθρο L. 226-13 του Ποινικού Κώδικα και την ευρωπαϊκή οδηγία της 24ης Οκτωβρίου 1995.

Στον ιστότοπο diamant-strass-dmc.com, η DPL Web συλλέγει μόνο προσωπικές πληροφορίες (σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου n°78-17 της 06ης Ιανουαρίου 1978) σχετικά με τον χρήστη για τους σκοπούς ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο diamant-strass-dmc.com. Ο χρήστης παρέχει τις πληροφορίες αυτές με πλήρη γνώση των γεγονότων, ιδίως όταν τις εισάγει ο ίδιος. Στη συνέχεια, διευκρινίζεται στον χρήστη του ιστότοπου diamant-strass-dmc.com η υποχρέωση ή μη παροχής αυτών των πληροφοριών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και επόμενα του νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την τεχνολογία της πληροφορίας, τα αρχεία και τις ελευθερίες, όλοι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης στα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν. Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, στείλτε το αίτημά σας στο diamant-strass-dmc.com μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

Καμία προσωπική πληροφορία του χρήστη της ιστοσελίδας diamant-strass-dmc.com δεν δημοσιεύεται εν αγνοία του χρήστη, ανταλλάσσεται, μεταφέρεται, αποδίδεται ή πωλείται σε μια απροσδιόριστη υποστήριξη με τρίτους. Μόνο η υπόθεση της αγοράς του δικτυακού τόπου diamant-strass-dmc.com και των δικαιωμάτων του εξουσιοδοτεί την DPL Web να διαβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες στον τελικό αγοραστή, ο οποίος με τη σειρά του θα δεσμεύεται από την ίδια υποχρέωση διατήρησης και τροποποίησης των δεδομένων σε σχέση με τον χρήστη του δικτυακού τόπου diamant-strass-dmc.com.

Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου της 1ης Ιουλίου 1998 για τη μεταφορά της οδηγίας 96/9 της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.